Centrale Cliëntenraad

Surplus vindt inspraak en medezeggenschap van cliënten zeer waardevol.

De centrale cliëntenraad bestaat uit cliënten, hun mantelzorgers of mensen die affiniteit hebben met de sector van welzijn en zorg. De centrale cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten, komt op voor gemeenschappelijke belangen, signaleert knelpunten en geeft advies op actuele ontwikkelingen.

Wie zijn wij
De centrale cliëntenraad bestaat uit 7 leden die de volgende divisies vertegenwoordigen: zorg, welzijn, comfort en HOOM. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die betrekking hebben op de medezeggenschap zoals: wijzigingen in de organisatie, aangaan van samenwerkingsverbanden/fusies, benoeming van bestuurders. Ook heeft de centrale cliëntenraad met regelmaat vergaderingen met bestuurder A. Maranus.

Naam                    Op voordracht van
Mevrouw S. Kroes (voorzitter)  Onafhankelijk
De heer E. Bakker Surplus Zorg rayon Zevenbergen
Mevrouw I. Bremer Surplus Welzijn 
Mevrouw E. Elzerman Surplus Zorg rayon Moerdijk 
De heer J. Meijer  Surplus Zorg rayon Tilburg
De heer C. Rompa (secretaris) Surplus Zorg rayon Drimmelen/Oosterhout
Mevrouw M. Roks Surplus Zorg


Lokale cliëntenraden
Alle locaties van Surplus hebben een lokale cliënten- of familieraad. Onderwerpen die locatie gebonden zijn komen hier aan de orde. De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Wat doet de centrale cliëntenraad
De centrale cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. Op sommige onderwerpen is verzwaard adviesrecht. Voorbeelden hiervan zijn: het algemeen beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid of hygiëne, behandeling van klachten of wijzigingen in de organisatie. De centrale cliëntenraad geeft advies aan de raad van bestuur en management, door:
• Het verwoorden van de mening van cliënten, door het volgen van cliënttevredenheid.
• Aandacht te hebben voor de kwaliteit van welzijn en zorg die aansluit bij de wensen en de
  eigen regie van de cliënt.
• Het signaleren van structurele klachten.
• Het kritisch volgen van het beleid van Surplus.
• Het afstemmen met de lokale cliënten- en familieraden.
• Deelname aan relevante werkgroepen of commissies zoals de klankbordgroep waardigheid & trots.
• Het uitwisselen van kennis en informatie met andere partijen, zoals cliëntenraden,
  WMO raden en zorgverzekeraars.
• Scholing om kennis up to date te houden.

Onze werkwijze
De centrale cliëntenraad komt gemiddeld tien keer per jaar bij elkaar. Omdat de raad van bestuur van Surplus een belangrijke gesprekspartner is, zijn zij een gedeelte van de vergadering aanwezig. Om op de hoogte te blijven van de lokale ontwikkelingen bezoekt de centrale cliëntenraad locaties en voert gesprekken met cliënten, hun familie, medewerkers, ondernemingsraad, lokale cliëntenraden en management.       

Klik hier voor de folder van de Centrale Cliëntenraad
             
Adviesaanvragen
In 2015 heeft de CCS advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:
• Geestelijke verzorging
• Project Zorgen zonder Zorgen
• Verzorgend wassen
• Samenwerking Tilburg
• Martha Flora
• Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
• Nuevo Breda
• Jaarrekening en bestuursverslag 2014
• Kaderbrief 2016
• Begroting 2016


Meer informatie
Wat doet de Centrale Cliëntenraad
De centrale cliëntenraad Surplus (CCS) vertegenwoordigt de cliënten van Surplus Zorg en Surplus Welzijn. Binnen Surplus Zorg is voor elke woonzorglocatie momenteel een vorm van lokale medezeggenschap voor cliënten ingericht in de vorm van een lokale cliëntenraad of een huiskamerberaad.. Voor thuiszorgklanten van Surplus Zorg en de klanten van Surplus Welzijn is geen lokale structuur vormgegeven, deze klanten worden door de CCS vertegenwoordigd. Om de achterban van thuiszorg en welzijn goed te kunnen vertegenwoordigen wordt contact gezocht met bestaande platforms en raden. Voor geheel Surplus is een centrale cliëntenraad (CCS) ingesteld.

In 2014 hebben de CCS en de raad van bestuur zich gebogen over een nieuwe medezeggenschapsstructuur. Uitgangspunt is dat de medezeggenschap lokaal verankerd moet zijn. De cliëntmedezeggenschap volgt de structuur binnen Surplus; de CCS zal dan ook toe gaan groeien naar een verdeling van 2 vertegenwoordigers intramurale zorg, 2 vertegenwoordigers thuiszorg en 2 vertegenwoordigers welzijn. Het belangrijkste aandachtspunt voor de CCS is en blijft het zoeken naar de balans tussen een goede, evenredige vertegenwoordiging van de doelgroepen en werkgebieden van Surplus en een goede verdeling van de benodigde competenties en kennisgebieden anderzijds. De voorzitter van de CCS is onafhankelijk en wordt aangesteld door de raad van bestuur van Surplus. De nieuwe structuur is uitgewerkt in 2014 en in november 2014 bekrachtigd. De CCS wordt secretarieel ondersteund door het bestuurssecretariaat. Gezien de taakverzwaring van de centrale cliëntenraad is eind 2015 in overleg met de organisatie besloten het aantal uren secretariële ondersteuning uit te breiden en tevens uren beleidsmatige ondersteuning vanuit de concernstaf in te zetten.

Op rayonniveau wordt jaarlijks een overleg gepland tussen een afvaardiging van de centrale cliëntenraad, een afvaardiging van de lokale raden uit het desbetreffend rayon en de rayonmanager. Hierbij wordt met name de communicatie tussen en de samenwerking met elkaar besproken.

In 2015 is de centrale cliëntenraad van Surplus intensief betrokken geweest bij alle ontwikkelingen binnen de organisatie. Er zijn vele adviezen uitgebracht en de CCS heeft op kritische wijze de organisatie gevolgd. De financiële commissie van de centrale cliëntenraad heeft zich gebogen over de begroting 2016 en de jaarrekening over 2014. De CCS heeft input gegeven ten aanzien van de synopsis de “Plus van Surplus” (Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen). Tevens is de CCS nauw betrokken bij de kern van het ontwikkelplan voor de Zorginkoop en de gesprekken hierover met het Zorgkantoor. Jaarlijks wordt er door de CCS een medezeggenschapsbijeenkomst georganiseerd voor de leden van de lokale raden / familieraden en huiskamerraden met een centraal thema. In 2016 was het thema de synopsis  de “Plus van Surplus”.