Centrale Cliëntenraad

Surplus vindt inspraak en medezeggenschap van cliënten zeer waardevol.

Begin 2018 is besloten een tijdelijke centrale cliëntenraad (CCR) in te richten vanuit de bestaande raden van de drie bij de fusie betrokken organisaties. Deze is in eerste instantie gestart met de leden die vanuit deze raden deel uit wilden maken van de CCR,  en heeft als opdracht om een nieuwe centrale cliëntenraad in te gaan richten in 2018.

De centrale cliëntenraad Surplus (CCR) vertegenwoordigt de cliënten van Surplus Zorg en Surplus Welzijn. Binnen Surplus Zorg is voor elke woonzorglocatie momenteel een vorm van lokale cliëntenmedezeggenschap actief. Voor thuiszorgklanten van Surplus Zorg en de klanten van Surplus Welzijn is geen lokale structuur vormgegeven; deze klanten worden rechtstreeks door de CCR vertegenwoordigd. Om de achterban van thuiszorg en welzijn goed te kunnen vertegenwoordigen zoekt de CCR contact  met bestaande platforms en raden.

Wie zijn wij?
De CCR bestaat momenteel uit 9 leden, een onafhankelijk voorzitter en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De centrale cliëntenraad behandelt onderwerpen die gevolgen hebben voor de zorg- en dienstverlening aan cliënten. Ook heeft de centrale cliëntenraad met regelmaat vergaderingen met bestuurder J. Verbaal.

De tijdelijke CCR heeft momenteel de volgende samenstelling:

Functie                      Naam:                        vanuit cliëntenraad

Voorzitter:                  Dhr. F. Vermeulen      Stichting Elisabeth

Vice Voorzitter:          Mevr. A. Haarhuis       Stichting Surplus

Leden                        Mevr. R. Brood           Stichting Elisabeth

                                 Mevr. M. Lucas          Stichting Elisabeth

                                 Mevr. F. Maas            Stichting deBreedonk (cliëntenraad Mastbos)

                                 Mevr. J. Notten           Stichting Elisabeth

                                 Dhr. K. Renne            Stichting deBreedonk (cliëntenraad thuiszorg)

                                 Mevr. Y. Tomala         Stichting Surplus

                                 Mevr. E. van der Wal  Stichting Elisabeth

                                 Mevr. C. Wytzes        Stichting Elisabeth

Ambtelijk secretaris:   Mevr. M. Gort

van links naar rechts:
Norbert Snijers, Marty Lucas, Jeanet Notten, Ans Haarhuis, Clary Wytzes, Ria Brood, Els van der Wal, Frie Vermeulen, Marijke Gort, Fons Maas en Kees Renne, Niet op de foto: Yasna Tomala


Lokale cliëntenraden
Alle locaties van Surplus hebben een lokale cliënten- of familieraad. Onderwerpen die locatie gebonden zijn komen hier aan de orde. De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan dat valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen.

Wat doet de centrale cliëntenraad
De centrale cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over alles wat met de kwaliteit van welzijn en zorg te maken heeft. Op sommige onderwerpen is verzwaard adviesrecht. Voorbeelden hiervan zijn: het algemeen beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid of hygiëne, behandeling van klachten of wijzigingen in de organisatie. De centrale cliëntenraad geeft advies aan de raad van bestuur en management, door:
• Het verwoorden van de mening van cliënten, door het volgen van cliënttevredenheid.
• Aandacht te hebben voor de kwaliteit van welzijn en zorg die aansluit bij de wensen en de
  eigen regie van de cliënt.
• Het signaleren van structurele klachten.
• Het kritisch volgen van het beleid van Surplus.
• Het afstemmen met de lokale cliënten- en familieraden.
• Deelname aan relevante werkgroepen of commissies zoals de klankbordgroep waardigheid & trots.
• Het uitwisselen van kennis en informatie met andere partijen, zoals cliëntenraden,
  WMO raden en zorgverzekeraars.
• Scholing om kennis up to date te houden.

Contact:  cliëntenraad Surplus
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
E: cliëntenraad@surplus.nl

Agenda

06-02-2019

Besluiten en bespreekpunten

Kernpunten november en december