Voorwaarden Wifigebruik Surplus

Algemene Voorwaarden Wi-Fi – Stichting Surplus Hotspot

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos internet aan de bezoeker van de locaties van Stichting Surplus (hierna: dienstverlener). Door gebruik te maken van deze internet verbinding, via het draadloze netwerk ‘Surplus Hotspot (hierna: de dienst), aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden en verbindt deze zich ertoe de bepalingen ervan na te leven.

Duur van de dienst
De dienst wordt verstrekt voor de duur van twee uur per dag, per apparaat.

Toegang tot de dienst
De toegang tot de dienst is alleen mogelijk via apparatuur van gebruiker. De gebruiker verkrijgt toegang tot de dienst door de Algemene Voorwaarden te accepteren. Elke toegang tot de dienst valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. De dienstverlener heeft het recht om de toegangsbepalingen en de weergegeven informatie te allen tijde te wijzigen c.q. aan te vullen.

Informatie over websites van derden ('de websites')
De dienstverlener kan niet, rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites of het gebruik ervan. Ook garandeert zij niet dat de informatie, aangeboden via haar dienst, correct is.
De dienstverlener is ook niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen ondanks de voorzorgen die worden genomen, en wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die deze virussen zouden kunnen veroorzaken.

Hyperlinks
Indien er via de dienst van de dienstverlener links tot stand worden gebracht met andere websites op het Internet - rechtstreeks of via zoekmachines - kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. De dienstverlener heeft geen controle over de links, de inhoud of andere kenmerken van deze websites. Via sommige van deze hyperlinks kunt u diensten en producten gebruiken. De dienstverlener doet geen enkele uitspraak en geeft geen enkele garantie in verband met deze diensten en producten en is door er toegang toe te bieden op generlei wijze aansprakelijk voor deze diensten en producten.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker van de dienst verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de intellectuele rechten (zonder uitputtend te zijn: merken, copyrights, patenten) van de dienstverlener en van derden te respecteren. Het gebruiken, kopiëren, vertalen, opmaken, veranderen of verspreiden van (een deel van) deze intellectuele rechten, op welke manier of in welke vorm dan ook, is verboden.

Verantwoordelijkheid voor het gebruik
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij verspreidt, opent of bekijkt, als hij met de dienst verbonden is. De dienstverlener kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van de gebruiker tijdens het gebruik van de dienst.

Gebruiksbeperkingen
De gebruiker van de dienst verbindt zich ertoe de hiernavolgende inhoud niet te raadplegen en/of te verspreiden of deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud:
• Toegang zoeken tot kwetsende of aanstootgevende sites die pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal bevatten.
• Spam of grote hoeveelheden e-mail verzenden tijdens het gebruik van de dienst.
• Discriminerende, kwetsende, aanstootgevende, bedreigende berichten of spam posten of verzenden tijdens het gebruik van de dienst.
• Virussen of andere schadelijke items posten of naar anderen verzenden.
• Het zonder toestemming verzenden van welk auteursrechtelijk beschermd materiaal dan ook.
• Iedere poging tot inbreuk op de beveiliging van welk computernetwerk dan ook.
• Aanzetten tot het begaan van misdaden of misdrijven.
• Communicatieplatforms aanbieden voor criminele groeperingen.
• Zich inlaten met activiteiten en zaken die ingevolge het Nederlands recht niet zijn toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid
De dienstverlener biedt geen enkele garantie of impliciete garantie in verband met de dienst en het gebruik daarvan. De dienstverlener biedt geen enkele garantie voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de inhoud van deze dienst en of websites die gebruiker via deze dienst bezoekt. De dienstverlener biedt geen waarborgen, ondersteuning of garanties en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig product of enige dienst van derden die via de dienst wordt geadverteerd of aangeboden en neemt niet deel aan en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de controle en iedere vorm van transactie tussen gebruiker en leveranciers van producten of diensten.
De dienstverlener aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor (a) enige directe, indirecte, bijzondere, punitieve of incidentele schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (b) persoonlijk letsel of materiële schade van welke aard dan ook die het resultaat mocht zijn van het bezoeken of gebruiken van de dienst of websites via de dienst; (c) iedere ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van beveiligde servers en/of alle persoonlijke informatie en/of alle financiële informatie die daarop is opgeslagen; (d) de dienstverlener is niet verantwoordelijk voor enige claims voortvloeiend uit de activiteiten van de gebruiker; (e) iedere onderbreking of beëindiging van de verbinding met of vanaf de dienst; (f) bugs, virussen, Trojaanse paarden of dergelijke software of programma's die verzonden mochten worden of iedere vorm van verlies of schade die het resultaat mocht zijn van het gebruik van welke inhoud dan ook, die via de dienst is gepost, ge-e-maild, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt.

Geen geheimhouding en vertrouwelijkheid
Informatie die via ons en het internet in het algemeen wordt verstuurd is niet vertrouwelijk. We kunnen de privacy en beveiliging van onze gebruikers niet garanderen.

Disclaimer
• De dienstverlener onderneemt niets, noch biedt zij enige garantie in verband met de continuïteit van de internettoegang of de werking van de dienst.
• De dienstverlener heeft het recht het draadloos netwerk op ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten en om het gelijktijdig gebruik te verdelen.
• De dienstverlener heeft ook het recht een gebruiker van het netwerk te verwijderen, indien hij zich niet naar behoren gedraagt of zich niet houdt aan de richtlijnen.
• De dienstverlener neemt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van apparatuur, laptop configuraties, verwijderingen van de beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik van het draadloos netwerk.
• De dienstverlener geeft geen garanties voor de werking van de dienst in combinatie met de apparatuur, laptop en/of smartphone van de gebruiker.