Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de behandelaar. Deze betalingsvoorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger aan u gegeven.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur vóór de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de behandelaar zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na de factuurdatum.

Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is Surplus gerechtigd incasso-maatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 23,00 alles exclusief omzetbelasting.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen van de beroepsverenigingen. Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.