Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het interne toezichthoudend orgaan dat vanuit de samenleving toezicht uitoefent op de stichting Surplus. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht adviseren de Raad van Bestuur en treden op als klankbord.

De Raad van Toezicht komt ca 6 keer per jaar bijeen en bij die bijeenkomsten is ook de Raad van Bestuur aanwezig. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over belangrijke ontwikkelingen binnen Surplus, zoals samenwerkingstrajecten, reorganisaties maar ook over nieuwe projecten en producten. De Raad van Bestuur moet vanuit de statuten ook diverse stukken ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van Toezicht, zoals de jaarrekening, begroting en beleidsstukken. 

De Raad van Toezicht van Surplus bestaat bij voorkeur uit 7 personen. Elk lid wordt voor 4 jaar benoemd, en kan daarna voor nog een termijn van 4 jaar benoemd worden. Iemand kan dus maximaal 8 jaar lid zijn van de Raad van Toezicht. De centrale cliëntenraad van Surplus (CCS) heeft het recht om één lid voor te dragen; en hetzelfde geldt voor de centrale ondernemingsraad (COR). Op dit moment kent de raad van toezicht 6 leden.

Tenslotte zijn de leden op basis van hun expertise lid van een commissie, die specifieke zaken voor de bijeenkomsten voorbereid. Er is een auditcommissie voor financiële zaken, een remuneratiecommissie die adviseert over de werving, selectie en arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur en een commissie kwaliteit en veiligheid.

Samenstelling Raad van Toezicht Surplus

Naam Functie Lid sinds
     
Mr. drs. K.A.M. Topouzis Voorzitter, lid auditcommissie 1 januari 2010
R.H. Augusteijn   Lid op voordracht CCS, voorzitter
remuneratiecommissie
1 april 2008
Drs. J.M.M. Taks Lid op voordracht OR,
lid remuneratiecommissie
1 mei 2016
Ir. M.J.J.M. Malmberg Lid, voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid 1 september 2012
Drs. J.H.M.P. Reinen   Lid, voorzitter auditcommissie 1 januari 2010
Mevr. drs. A. Hoyng Lid, lid commissie kwaliteit en veiligheid 1 juli 2014

 

Klik hier voor het reglement van de Raad van Toezicht