Betreft: Voorgenomen nieuwbouwplannen De Ganshoek in Lage Zwaluwe

PERSBERICHT 16-10-2014

Achtergronden
In 2003 heeft de rechtsvoorganger van Surplus de locatie en opstallen van het woon-zorgcentrum De Ganshoek in Lage Zwaluwe verkocht aan Stichting WSG met de afspraak dat WSG nieuwbouw ging realiseren in het plan Havenlande. In de jaren daarna heeft de Bouwcombinatie Havenlande (bestaande uit WSG en Stichting Goed Wonen) het plan Havenlande opgesteld. In deze nieuwbouwplannen was ook de realisatie van het  nieuwe woon-zorgcentrum voorzien. Medio 2013 heeft de Bouwcombinatie echter kenbaar gemaakt definitief af te zien van de  realisatie van een woon-zorgcentrum in Havenlande. Belangrijkste redenen zijn de stagnerende nieuwbouw in Havenlande en het feit dat WSG vanwege haar (financiële) sanering geen mogelijkheden heeft om te investeren in deze nieuwbouw.

Woningstichting Volksbelang en Stichting Surplus hebben het afgelopen jaar, in overleg met de WSG, een haalbaarheidsstudie verricht naar de nieuwbouwmogelijkheden van het woonzorgcentrum De Ganshoek in Lage Zwaluwe. Het huidige woonzorgcentrum omvat 60 een- en tweepersoons appartementen met verscheidene ondersteunende voorzieningen, 15  aanleunwoningen en 18 aanleunappartementen.

Conclusies Haalbaarheidsstudie nieuwbouw De Ganshoek
Op basis van de haalbaarheidsstudie hebben de partijen op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de overname van het zuidelijk deel van de huidige locatie en opstallen, over het gewenste nieuwbouwprogramma en planopzet en over de condities waaronder een nieuwe Ganshoek gerealiseerd kan worden. Ook is de Stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO) betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de welzijn- en ontmoetingsfunctie in het nieuwbouwconcept. De conclusie is dat er (ruimtelijke) mogelijkheden zijn om te komen tot herontwikkeling op de huidige locatie. Het College van B&W heeft in haar Raadsbrief van oktober 2014 op hoofdlijnen deze visie onderschreven. T.b.v. de realisatie van de plannen zal een nieuwe bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen.

In het noordelijk plandeel kan WSG conform het vigerende bestemmingsplan 12 woningen realiseren.  Het realiseren van meer woningen of een andere invulling zal nader onderzocht moeten worden omdat daarvoor een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is.

Alle partijen onderkennen de noodzaak om te komen tot vervanging van de huidige Ganshoek ook omdat de ontwikkeling van een nieuwe woon-zorgvoorziening voor de kern Lage Zwaluwe reeds jaren geleden was voorzien. Het programma is gebaseerd op de maatschappelijke en volkshuisvestelijke behoefte van geschikte ouderenhuisvesting, zorg en verpleging en ontmoeting- en welzijnsactiviteiten in Lage Zwaluwe. T.b.v. de onderbouwing van de noodzaak van een ontmoetingsruimte in het kader van ouderenhuisvesting (beschut wonen) hebben Volksbelang, Surplus en SWO een gezamenlijke visie opgesteld en besproken met het College van B&W. Het nieuwbouwprogramma anticipeert op de scheiding van (de financiering van) wonen en zorg en op de transitie AWBZ - WMO. 

De ontwikkelingsvisie gaat uit van de realisatie van een plandeel woon-zorg-ontmoeting ter vervanging van 15 aanleunwoningen en het huidige verzorgingshuis, en het behoud en op termijn renoveren van de 18 aanleunappartementen. Daartoe koopt Volksbelang de planlocatie van WSG en ontwikkelt en verhuurt circa 24 verpleegeenheden, circa 37 woon-zorg huurappartementen in een beschutte woonsfeer en een ontmoetingsruimte t.b.v. ontmoeting en ouderenactiviteiten, dagverzorging en dagbesteding. Het College van B&W heeft een principe-besluit genomen over de gemeentelijke bijdrage t.b.v. de Ontmoetingsruimte en in haar Raadsbrief aangegeven dat een voorstel hiertoe op 13 november aanstaande aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Voor betrokken partijen is een dergelijke gemeentelijke bijdrage randvoorwaardelijk om een beschutte woonvorm voor ouderen te kunnen realiseren en wachten alvorens de verdere uitwerking van de plannen ter hand te nemen de politieke besluitvorming af.  Na positieve besluitvorming zullen initiatiefnemers de in de haalbaarheidstudie gemaakte afspraken onderling gaan vastleggen in definitieve samenwerkingsovereenkomsten en contracten en de (ruimtelijke) planontwikkeling starten.

Communicatie met betrokkenen
Donderdag 16 oktober zijn de bewoners van de 33 aanleunwoningen, de cliënten en medewerkers van Surplus, en de commissie van Ouderenactiviteiten in Den Domp in verschillende overleggen door WSG, Surplus, Volksbelang en SWO persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de bewoners van de 15 aanleunwoningen die binnen afzienbare termijn gesloopt moeten worden om de nieuwbouw mogelijk te maken. Met deze bewoners  worden nadere afspraken in een sociaal plan vastgelegd indien de nieuwbouwplannen definitief doorgang vinden.

Klik hier voor het artikel in BNdeStem

 


 

Publicatiedatum: 17 okt 2014

Gepubliceerd bij: Surplus Zorg, Surplus Groep