Staatssecretaris Van Rijn in Breda voor werkbezoek

Op maandagmiddag 18 maart was staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Breda voor een informeel werkbezoek. Hij kwam zich laten informeren over de wijze waarop in onze regio de overgang van zorgtaken naar de gemeenten wordt geregeld. Dit betreft onder andere begeleiding/dagbesteding en persoonlijke verzorging.

Persconferentie

Aan die overgang wordt in West-Brabant gewerkt via het Experimentenprogramma Regelarme Transitie AWBZ. Gemeenten, diverse zorg- en welzijnsaanbieders, zorgkantoor CZ en cliëntenorganisatie Zorgbelang werken samen in de uitvoering van dit programma. Van deze betrokken organisaties waren in totaal 60 vertegenwoordigers aanwezig om met elkaar, met de staatssecretaris en de delegatie van VWS van gedachten te wisselen over de experimenten waarmee de transitie wordt vormgegeven. Het werkbezoek vond plaats bij Pluspunt de Wisselaar van Surplus, decor van één van de experimenten in de regio.

Aftrap
De heren Anton van Mansum (Raad van Bestuur Surplus en gastheer), Peter van der Velden (als voorzitter van de Regio West-Brabant) en Mark van Oosterhout (als voorzitter van de bestuurscommissie zorg welzijn onderwijs en tevens trekker van de stuurgroep regelarme transitie AWBZ) spreken de welkomst –en openingswoorden uit.

De heer Van der Velden geeft aan dat gemeenten in de regio West-Brabant al enige jaren ‘grensontkennend’ samenwerken. Vraagstukken worden op gepaste schaal via slimme samenwerking met onze partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen opgepakt. De inhoud is hierbij altijd leidend voor de samenwerkingsvorm. Ook dit programma is weer een goed voorbeeld van die regionale samenwerking.

Experimenteerprogramma
De heer Van Oosterhout beaamt dat de onbegrensde samenwerking een succesfactor van dit programma is. We delen allemaal dezelfde visie op de transitie. Er is sprake van een fundamentele verandering. De decentralisatie, er wordt meer gekeken naar de eigen mogelijkheden van de burgers en hun omgeving en er zijn straks 2 financiers; de gemeenten enerzijds en de zorgkantoren/verzekeraars anderzijds. Afstemming is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Het doel van het experimenteerprogramma is efficiency te bereiken, overhead en administratieve lasten te beperken en tegelijkertijd een goede afstemming te vinden om te komen tot één gezin, één plan. Het experimenteerprogramma biedt bovendien de ruimte om bepaalde regelgeving uit te testen en eventueel uit te schakelen, om zo de administratieve lasten te verminderen.

De samenwerkende partijen hebben een groot aantal experimenten omarmd, die alle facetten van de transitie bestrijken.

Discussietafels
Naast twee meer algemene thema’s, zijn drie van die experimenten vandaag inhoudelijk besproken in de discussietafels. Dat zijn de experimenten Niet zorgen voor, maar zorgen dat (Roosendaal), De gekantelde buurt in Breda, burgers uit de consumentenstand (Breda) en sociale wijkteams (Oosterhout).

“We staan voor een grote uitdaging,” zegt staatssecretaris van Rijn. Het gaat in deze transitie niet alleen om een overheveling van taken. Het gaat om taken en budgetten die op een andere manier worden vorm gegeven en die anders georganiseerd moeten worden. Dit is een unieke kans om integraal beleid op het terrein van wonen, welzijn, zorg en werken te vormen met inzet van bestaande kennis en ervaring. Dat is de meerwaarde die de West-Brabantse samenwerking laat zien,” aldus van Rijn.

Afsluiting

Bij de afsluiting gaf de staatssecretaris aan dat de overheid deze veranderingen in het zorgstelsel goed moeten uitleggen aan de burger. Daarbij gaat het dus niet alleen over financiën, maar ook over kwaliteit: minder bureaucratie, meer ruimte voor professionals en beter aansluiten bij de wens van klanten om zo lang mogelijk thuis te blijven.

De staatssecretaris noemt West-Brabant als goed landelijk voorbeeld voor de wijze waarop de decentralisatie van zorg en welzijn wordt ingestoken. Hij besluit met de aanwezigen te bedanken voor de inspirerende bijeenkomst. Dankzij dit werkbezoek voelt VWS zich gesteund bij de uitwerking van de nieuwe visie op zorg en welzijn.

Lees hier het uitgebreide verslag op de website van In voor Zorg! 

  • bezoek staatssecr gsm es persconferentie.jpg
  • bouwen aan vertrouwen_0976.JPG
  • de zaal_0970.JPG
  • oa giovanni_1083.JPG
  • van rijn met 3 vrijwilligers 1170.JPG

Publicatiedatum: 21 mrt 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Groep