Staatssecretaris Van Rijn in West-Brabant voor werkbezoek

Op maandagmiddag 18 maart a.s. komt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar West-Brabant voor een informeel werkbezoek. Hij wil zich laten informeren over de wijze waarop in West-Brabant de overgang van zorgtaken naar de gemeenten wordt geregeld. Dit loopt via het Experimentenprogramma Regelarme Transitie AWBZ. In West-Brabant werken gemeenten, diverse zorg- en welzijnsaanbieders, zorgkantoor CZ en cliëntenorganisatie Zorgbelang samen in de uitvoering van dit programma.

foto staatssecretaris van Rijn

Gemeenten
Per 2015 worden de taken van gemeenten op het gebied van zorg aanzienlijk uitgebreid.
Voorzieningen als individuele begeleiding en dagbesteding worden dan niet meer gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat gemeenten deze zorg en ondersteuning voor hun burgers moeten gaan organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat de eigen mogelijkheden van burgers en hun omgeving zoveel mogelijk benut worden. Waar nodig kunnen burgers gebruik maken van algemene welzijnsvoorzieningen en/of wordt individuele zorg geboden. De concentratie van welzijns- en zorgtaken bij gemeenten maakt dat er meer maatwerk geboden kan worden. De taakuitbreiding van gemeenten gaat niet gepaard met een evenredige overheveling van middelen, er wordt een bezuiniging van meer dan 25% doorgevoerd.

Landelijk experimenteerprogramma
Het is belangrijk dat er op een vernieuwende en efficiënte manier (samen)gewerkt wordt.
West-Brabant doet mee aan een beoogd landelijk experimenteerprogramma om samen met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgkantoor te beproeven hoe de nieuwe toekomst
het beste vorm kan worden gegeven.

Brede samenwerking
Mark van Oosterhout is bestuurlijk trekker van dit project vanuit zijn rol als voorzitter van de bestuurscommissie Zorg, Welzijn, Onderwijs van de Regio West-Brabant.
“Ik ben er trots op dat wij in deze regio zo'n brede samenwerking hebben tussen gemeenten,
zorgaanbieders en zorgverzekeraar. Door de grote kortingen die we op dit dossier te verwerken krijgen, is het ook pure noodzaak om de samenwerking te zoeken, zodat we onder andere zoveel mogelijk bureaucratie kunnen verminderen,” aldus Van Oosterhout.

In gesprek
De staatssecretaris en een delegatie van VWS gaan 18 maart het gesprek aan met betrokken partijen en cliënten in dit programma, om geïnformeerd te worden over het proces, de inhoud en de ‘dilemma’s’. Om dit gesprek te kunnen voeren is een beperkt aantal deelnemers uitgenodigd uit de regio. De bijeenkomst vindt plaats bij Surplus in Breda.

Noot voor de redactie
Indien er inhoudelijke vragen zijn over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met bestuurlijk trekker Mark van Oosterhout, (06-53985628) of de programmacoaches Annemiek Janzen (06-21267918) en Marjolein Lotsy (06-53835016).

Publicatiedatum: 11 mrt 2013

Gepubliceerd bij: Surplus Groep

Nieuws bij locatie(s):